Algemene Voorwaarden

Mobiele banden service

Algemeen

Artikel 1 a.Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten op grond waarvan voor consumenten als bedoeld in artikel 2 diensten worden verleend door de mobiele banden service. b.Onder het verlenen van diensten wordt hier verstaan: het door de mobiele banden service verrichten van werkzaamheden aan of met betrekking tot (motor)voertuigen en daardoor getrokken voertuigen van de consument met inbegrip van de levering.

Consument

Artikel 2 a.Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder consument verstaan: de afnemer van diensten (inclusief daarbij te leveren zaken), welke door de mobiele banden service worden verleend met betrekking tot motorvoertuigen en daardoor getrokken voertuigen. b.Op overeenkomsten tot dienstverlening met betrekking tot motorvoertuigen en daardoor getrokken voertuigen zijn de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Dienstverlening

Artikel 3 a.De mobiele banden service is verplicht de werkzaamheden vakkundig te verrichten, met gebruikmaking van deugdelijke apparatuur. b.De mobiele banden service vervangt geen sensorventielen en leest deze niet uit.De mobiele bandenservice is niet verantwoordelijk voor foutmeldingen in uw systeem na monteren ‘gewone ventielen’.

Aansprakelijkheid

Artikel 4 a. de mobiele banden service is voor wat betreft de gebreken in zaken en de deugdelijkheid van de geleverde zaken en/of verrichte diensten, slechts aansprakelijk op de wijze als omschreven in artikel 4b. b.de mobiele banden service ┬áis niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak. c. De mobiele banden service is verplicht, om ingeval van schade, veroorzaakt door een gebrek in het door haar geleverde goed, naam en adres van diens leverancier, van de producent of van de importeur binnen de EU, op verzoek van de afnemer bekend te maken. d.De mobiele banden service is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelingen van derden, weersinvloeden of invloeden van andere aard .